top of page

OBVESTILO O VIDEONADZORU

 

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov vas obveščamo, da v družbi SETI d.o.o., Savska loka 21, 4000 Kranj, poteka video nadzor.

 

Upravljavec video nadzora je družba SETI d.o.o., Savska loka 21, 4000 Kranj.

 

Videonadzor je vzpostavljen v prostorih družbe SETI d.o.o. in njegovi neposredni okolici, kot izhaja iz opisa območja nadzora.

 

Kontaktni podatki upravljavca: 08 200 82 84, Ales.Sarec@seti.si.

 

Za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov nam lahko pišete na Ales.Sarec@seti.si ali pokličete: 08 200 82 84.

 

Namen obdelave osebnih podatkov:

 

Videonadzor je vzpostavljen z namenom zagotavljanja:

 

 • varovanja in varnosti ljudi oz. zaposlenih v objektih družbe, varovanje premoženja – nepremičnin in premičnin: produktov, opreme, delovnih sredstev,… preprečevanja vandalizma, v objektih družbe in okolici objekta, spremljanja nevarnosti ogroženosti objekta (v nadaljevanju varnost ljudi in premoženja),

 • spremljanja prihodov in odhodov v območje poslovnih prostorov ter zagotavljanja varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa in izstopa v objekte družbe (v nadaljevanju nadzor vstopov),

 • uveljavljanja/nasprotovanja pravnemu zahtevku,

 

 • varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti ter

 • preprečevanja in preiskovanja protipravnih dejanj, za potrebe morebitnih postopkov zaradi nezakonitega posega, vključno z raziskovanjem (v nadaljevanju dokazovanje nezakonitih posegov).

 

Vrste podatkov, ki se zbirajo oz. obdelujejo:

 

 • osebe, ki vstopajo ali izstopajo na območje družbe ali se nahajajo na območju družbe.

 • datum in čas opravljenega posnetka.

 

Območje videonadzora:

 

Videonadzor se izvaja s snemanjem: 

 

 • poslovnih prostorov (skladišče, proizvodnja, prehod),

 • zunanji vhod,

 • glavni vhod,

 • nakladalna rampa.

 

Pravna podlaga:

 

Za zagotavljanje varnosti in zasebnosti obdelave osebnih podatkov, zbranih z videonadzorom, upravljavec zagotavlja ustrezno ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

 

Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec. Skladno z načelom sorazmernosti je podjetje ocenilo, da nad takimi interesi ne prevladajo interesi oz. temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, saj iz tega naslova podjetje zagotavlja:

 

 • varnost ljudi in premoženja,

 • nadzor vstopa in izstopa,

 • varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti,

 • uveljavljanja/nasprotovanja pravnemu zahtevku,

 • preprečevanje in preiskovanje protipravnih dejanj ter dokazovanje nezakonitih posegov.

 

Iznos podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Uporabniki osebnih podatkov:

 

 • odgovorna oseba upravljavca in od njega pooblaščena oseba,

 • pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov (po nalogu odgovorne ali pooblaščene osebe),

 • na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (sodišča, policija,…) ali pogodbenem razmerju.

Dostop do video-nadzornega sistema je omogočen zgolj odgovorni osebi upravljavca in od njega pooblaščeni osebi ter po potrebi vzdrževalcu IT sistema.

 

Hramba osebnih podatkov:

 

Posnetki videonadzora se, ob upoštevanju načel iz 5. člena Splošne uredbe in 76. člena ZVOP-2, hranijo 6 mesecev od nastanka posnetka nato pa se samodejno brišejo oz. prepisujejo.

Upravljalec video nadzornega sistema za vsak vpogled ali uporabo posnetkov zagotovi možnost naknadnega ugotavljanja, kateri posnetki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni ali komu so bili posredovani, kdo je izvedel ta dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom ali na kateri pravni podlagi. Ti podatki se lahko hranijo glede na 22. člen ZVOP-2 dve leti po koncu leta, ko so nastali, če drug zakon ne določa drugače.

 

Rok hrambe ne velja za posnetke, ki se kopirajo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (npr. v primeru varnostnega incidenta ali škodnega dogodka). Kopije takšnih posnetkov se hranijo toliko časa, dokler postopki, v okviru katerih se uveljavljajo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki, niso zaključeni, v primeru, ko do takšnih postopkov ne pride, pa največ do roka, ko takšni zahtevki zastarajo.

 

Način obdelave:

 

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov upravljavec ne izvaja.

 

Posamezniku ni potrebno posebej zagotavljati kakšnih osebnih podatkov, niti ni pogodbene ali zakonske dolžnosti po zagotavljanju podatkov.

 

Vaše obstoječe pravice:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 

 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov,

 • omejitve obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki;

 • izbrisa osebnih podatkov;

 • dostopa do osebnih podatkov;

 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi (ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica);

 • ugovora;

 • da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi;

 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

Kontaktni podatki: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

Navedene pravice se uporabljajo v skladu z določili Splošne uredbe (GDPR) in področne zakonodaje, vključno z morebitnimi omejitvami

pri uveljavljanju določene pravice.

bottom of page